مقالات

بین سردترین دمای ممکن در جهان (دمای صفر مطلق یا صفر درجه کلوین برابر با منهای ۲۷۳ درجه سانیگراد) و گرمترین دمای ممکن (دمای مطلق یا دمای پلانک برابر با ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ درجه سانتیگراد)، میلیاردها درجه اختلاف وجود دارد. اما در هر درجه حرارت چه اتفاقی می افتد؟ به تصویر زیر دقت کنید:

 

BBC TEMPERATURES_non-editable-flat 131213

6+